O Fundaciji VZHOD.si

Osnovni namen je izboljšati zaposlitvene možnosti, izboljšanje pogojev dela ter uskladitev ponudbe in povpraševanja na lokalnem in regionalnem trgu.

Fundacija VZHOD.SI

Fundacija je pravna oseba, s pravicami in obveznostmi, ki jih daje Ustava RS, Zakon o ustanovah, Zakon o urejanju trga dela in akti fundacije.

Fundacija VZHOD.SI, deluje izključno za namene delodajalcev na področju upravljanja in razvoja človeških virov. Njen osnovni namen je izboljšati zaposlitvene možnosti, izboljšanje  pogojev dela ter uskladitev ponudbe in povpraševanja na lokalnem in regionalnem trgu.

Ključne usmeritve Fundacije

 • Razvoj človeških virov v podjetjih s poudarkom na vseživljenjskem učenju in razvoju zaposlenih ter izboljšanju kakovosti delovnih mest.
 • Zaposlovanje in kreiranje novih delovnih mest.
 • Prispevanje k izboljšanju socialno ekonomskega položaja udeležence v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
 • Aktivno vključevanje udeležencev fundacije v ukrepe politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le teh v skladu z željami posameznikov in podjetij ter potencialom trga dela.
 • Skrb za zdravje zaposlenih.
 • Podaljševanje delovne aktivnosti zaposlenih.

Razvoj človeških virov v podjetjih s poudarkom na vseživljenjskem učenju in razvoju zaposlenih ter izboljšanju kakovosti delovnih mest

Razvoj človeških virov v podjetjih s poudarkom na vseživljenjskem učenju in razvoju zaposlenih ter izboljšanju kakovosti delovnih mest

Fundacija preko svojih programov podjetjem pomaga na področju razvoja človeških virov s poudarkom na izobraževanju, usposabljanju, motiviranju in gradnji kariere. V podjetjih skrbi, da se krepi zavedanje, da posameznik  z učenjem povečuje zaupanje vase, razvija ustvarjalnost, podjetnost in znanje, spretnost in kvalifikacije, ki jih potrebujejo za dejavno udeležbo v gospodarskem življenju.

Zaposlovanje in kreiranje novih delovnih mest. Usklajenost med ponudbo in povpraševanjem ter kakovostno napovedovanje potreb na trgu dela. 

Zaposlovanje in kreiranje novih delovnih mest

Fundacija svoje delo usmerja v programe, ki povečujejo usklajenost med ponudbo in povpraševanjem ter kakovostno napovedovanje potreb na trgu dela. Usmerjenost fundacije je tudi k spodbujanju zaposlovanja mladih, preko programov pomaga kreirati nova delovna mesta, usmerjati mlade v poklice, ki jih trg potrebuje.

Prispevanje k izboljšanju socialno ekonomskega položaja udeležencev v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija

Fundacija Vzhod.si, je v okviru podpornega okolja podjetjem usmerjena k naslednjim ciljem pri krepitvi rasti in konkurenčnosti podjetij:

 • Izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za mikro, mala in sredne velika podjetja.
 • Podpora rasti obstoječih mikro in MSP.
 • Programi za dvig kompetenc mladih in zaposlenih.
 • Sistemske in druge spodbude za medgeneracijsko sodelovanje.
 • Dvig podjetniške kulture.
 • Programi za nove podjetniške podjeme in novonastala podjetja z namenom prehoda v fazo hitrejše rasti.
 • Programi spodbujanja na področju podjetništva in gospodarstva.
 • Programi spodbujanja in konkurenčnosti in internacionalizacije.

Aktivno vključevanje udeležencev fundacije v ukrepe politike zaposlovanja.

Aktivno vključevanje udeležencev fundacije v ukrepe politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le teh v skladu z željami posameznikov in podjetij ter potencialom trga dela.

Fundacije se preko programov in projektov vključuje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le teh v podjetjih za izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Skrb za zdravje zaposlenih

Fundacija v okviru svojega delovanja podjetjem pomagala pri promociji zdravja na delovnem mestu in sicer na področjih:

 • Ocene potreb na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih.
 • Priprave načrta in programa.
 • Opredelitev in izbor programov za doseganje namena in ciljev.
 • Izvajanje programov.

Podaljševanje delovne aktivnosti zaposlenih

Fundacija se s svojim delovanjem usmerja na aktivnosti, ki znižujejo trajanje odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe na področje prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja z namenom dviga deleža delovno aktivnih, še zlasti starejših od 45 let. Usmerjenost fundacije je tudi na spodbujanju promocije zdravja na delovnem mestu za starejše delavce. Delovanje je usmerjeno tudi na spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizacijah.

Scroll to Top